Skriv en motion

Tips på hur du skriver en motion!

En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att skriva ner dina tankar, när du tycker att du har fått med allt som du vill kan du börja skriva motionen.

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

 

1. Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2. Bakgrundsbeskrivning

Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Ditt förslag (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4. Att-satser

Att-satserna är viktiga, eftersom de är uppdragen du ger till partiet och också dessa som ska verkställas vid ett bifall. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom representantskapet beslutar om varje ”att-sats” för sig.

Exempel:

Jag föreslår därför representantskapet besluta:
Att alla typer av kostnader, små som stora, inom den svenska skolan avskaffas.
Att Socialdemokraterna Jönköping ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

5. Avslutning

Du ska avsluta din motion med att skriva ort, datum och underteckna med namn. När du är klar med din motion ska du skicka in den till expeditionen. Detta gör du inom angiven tid och på jonkoping@socialdemokraterna.se.

Här kommer ett exempel på en motion vi har behandlat i vår arbetarekommun:

Gör den “avgiftsfria” skolan avgiftsfri på riktigt

Det här är en fråga om alla barns rätt till att få vara delaktiga i skolan, rik som fattig så skall man inte behöva avstå från skolutflykter eller behöva gå hungrig under en aktivitetsdag bara för att ens familj har det svårt med ekonomin.

Enligt skolinspektionen så skall den svenska skolan vara helt avgiftsfri men små obetydliga kostnader tillåts mer eller mindre. Exakt vad eller hur stor en liten obetydlig kostnad kan vara är inte vidare besvarat. Debatten om den avgiftsfria skolan hamnar ofta snett. Många gånger kommer den allmänna debatten att präglas av fördomar och förakt mot de som har det svårt i stället för att ta sin utgångspunkt i omsorgen om de barn som lever i de familjer som har det ekonomiskt svårast. När en läser om dem föräldrar som inte hade råd att skicka med en t.ex. hundra kronor till barnet under en idrottsdag så brukar responsen vara att familjen skulle tänkt på det innan dem skaffade barn eller att dem bör prioritera barnet före några cigarettpaket. Vad som händer där blir att en blundar för alla dem familjer som har det svårt med ekonomin och låter fördomar prägla argumenten. Det är inte okej i vårt samhälle att ett barn skall behöva avstå från en skolutflykt och andra kostsamma aktiviteter som skolan anordnar bara för att barnets familj har det svårt med ekonomin.

Med ovanstående förklaring yrkar därför motionären:

Att alla typer av kostnader, små som stora, inom den svenska skolan avskaffas.
Att Socialdemokraterna Jönköping ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. Att Jönköpings Arbetarekommun skriftligen meddelar den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige till sin hållning frågan i enlighet med bifallna att-satser.

Ismail Quttineh Ordförande, SSU Jönköping

Styrelsens yttrande:

Gör den ”avgiftsfria” skolan avgiftsfri på riktigt, skriven av Ismail Quttineh
Precis som motionären framhåller råder ett stort tolkningsutrymme i frågan om avgifter i skolan. Själva undervisningen skall vara avgiftsfri men enligt skolinspektionens rekommendationer får enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven förekomma. Exakt vad obetydliga kostnader innebär är upp till varje kommun att avgöra. Om inte kommunen har några riktlinjer gällande avgifter så ligger avgörandet på varje enskild rektor. Detta har vi socialdemokrater i Jönköping under lång tid varit kritiska mot. Men våra försök att få till kommunala riktlinjer gällande avgifter har avslagits av alliansen. Det finns kommuner som har riktlinjer gällande avgifter i skolan, exempelvis Luleå och Umeå.

Enligt Rädda Barnens årliga fattigdomsrapport så levde minst 2601 barn i ekonomisk utsatthet i Jönköping 2013, en ökning med 125 barn från 2012. För dessa barn kan en insamling på 50 kr, medtagande av mellanmål samt daglig frukt innebära svårigheter. Skolan bör vara en plats där familjens ekonomiska status får så lite påverkan som möjligt och enligt barnkonventionen får inget barn diskrimineras på grund av socialt ursprung eller egendom. Föreningen Majblomman är också drivande i frågan och har tagit fram olika rapporter och skrivelser i ämnet

Frågan om en avgiftsfri skola är mycket levande i vårt parti i Jönköping. Den finns med i vår kommunala handlingsplan, i kommunprogrammet och har funnits med i våra budgetskrivningar i Barn- och utbildningsnämnden samt i kommunen under många år. Till kommunfullmäktigesammanträdet i december 2015 lämnade vi in en motion om en avgiftsfri skola i Jönköping. Att- satsen i nämnda motion lyder, Socialdemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige tar fram tydliga riktlinjer som gör Jönköpings kommuns skolor verkligt avgiftsfria.

Styrelsens förslag till beslut: att bifalla motionen

Hur fungerar processen efter du skickat in din motion?

Innan en motion tas upp på årsmötet/representantskapet ska arbetarekommunens styrelse avge ett yttrande (i det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion). Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Där ska också framgå hur styrelsen förslag till representantskapet för beslut är, genom antingen bifall (godkännande), besvarad, gå som enskild eller avslag på din motion. Detta kan se lite olika ut beroende på vilken nivå din motion är ställd till.

Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på representantskapet, även de som styrelsen föreslår avslås. Din motion kommer att bifogas de handlingar som skickas ut inför sammanträdet och meningen är att alla ombud ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om den innan.

När det är dags för din motion att tas upp under sammanträdet får du redogöra varför du vill att representants ska ställa sig bakom den. Du bestämmer själv om du vill göra det, men det är självklart en fördel och ombuden kan få en bredare bild av din motion. Ett tips är också att begära replik ifall någon talar mot din motion. Det gäller att övertyga så många ombud som möjligt och det gör du bäst genom debatt i talarstolen. När talarlistan är blank är det dags för ombuden att fatta beslut.

Bra att veta om hur din motion behandlas på de olika nivåerna:

Till arbetarekommunens årsmöte (lokalt):

En motion, till årsmötet som alltid äger rum i mars-månad, ska behandlas av arbetarekommunens årsmöte, som antingen kan anta den som sin egen, anse den vara besvarad eller avslå motionen.

Till partidistriktets årskongress (regionalt):

En motion, till partidistriktets årskongress som alltid äger rum i april-månad, ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen eller sända in den som enskild.

Till partikongressen (nationellt):

Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och partidistriktens styrelser har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partikongressen som äger rum vartannat år. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen, sända in den som enskild eller avslå motionen.

Lycka till med ditt motionsskrivande!