Påverka politiken

En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.

Motioner

Till arbetarekommunens årsmöte (lokalt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommunens styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till årsmötet som alltid äger rum i mars-månad.
Motionerna från enskilda medlemmar eller socialdemokratiska föreningar ska behandlas av arbetarekommunens årsmöte, som antingen kan anta den som sin egen, anse den vara besvarad eller avslå motionen.

Till partidistriktets årskongress (regionalt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuners- och partidistriktets styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partidistriktets årskongress som alltid äger rum i april-månad. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen eller sända in den som enskild.

Till partikongressen (nationellt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och partidistriktens styrelser har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partikongressen som äger rum vartannat år.
Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen, sända in den som enskild eller avslå motionen.


Ordbok:
Arbetarekommun – partiets lokala huvudorganisation. Det är en sammanslutning för alla grundorganisationer (föreningar och klubbar) i kommunen. Arbetarekommunen planerar och leder partiets deltagande i allmänna val i kommunen samt utvecklar och samordnar den lokala facklig-politiska verksamheten. Man ansvarar också för att löpande utveckla medlemskapets värde och verka för att fler ska välja att bli medlemmar i Socialdemokraterna.

Representantskap – Arbetarekommunens högsta beslutande organ, dit våra föreningar utser ombud i förhållande till sitt medlemsantal.

Partidistrikt – är partiets regionala huvudorganisation för alla arbetarekommuner inom ett geografiskt område, som i många fall motsvaras av länsindelningen. Partidistrikten ska leda Socialdemokraternas deltagande i allmänna val inom distriktet, hålla kontakt med andra organisationer, utveckla och samordna facklig-politisk verksamhet samt verka för att fler ska välja att bli medlemmar i Socialdemokraterna.

Publicerad