Trygghet och integration

Poliser


Trygghet startar med ett tryggt socialt liv. Ett liv byggt på framtidstro och livsdrömmar. För en person som ser en ljus morgondag kommer att bidra till ett tryggt samhälle. För oss socialdemokrater kan trygghet endast skapas om vi håller ihop som ett samhälle och gör det tillsammans.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • I samverkan med familjecentraler och föreningsliv skapa möjligheten för föräldrar som är nyanlända att lära sig språk och träffa andra föräldrar för att snabbare komma in i det svenska samhället.
 • Fortsätta utveckla samverkansformerna mellan ideell sektor, kommunala bostadsbolag och kommunen för att möjliggöra friluftslivet för fler.
 • Ta vara på forskningen kring hur vi skapar offentliga miljöer som är tillgängliga för alla.
 • Öka underhållet av befintlig belysning för att skapa trygga utemiljöer.
 • Skapa WIFI-zoner där vi både tillgängliggör WIFI och stänger ner WIFI på utvalda platser
 • Fortsätta utveckla sociala insatsgrupper som sätts in med kortvarsel
 • Bygga ut fältverksamheten för att kunna täcka fler kvällar och helger.
 • Öka stödet till nattvandrare och andra organisationer som bidrar till trygghet
 • Utöka samverkan mellan socialtjänsten och polisen, för att på så sätt kunna öka antalet hembesök hos unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer.
 • Fortlöpande ordna informationsträffar i områden över hela kommunen för att berätta om pågående insatser för att öka tryggheten, där det är möjligt tillsammans med polisen.
 • Verka för att områdespoliser etableras på fler platser i kommunen.
 • Ha ett brottsförebyggande perspektiv vid kommunal tillsyn.
 • Språkundervisning i kombination med arbete för att kunna få fler som arbetar i vår kommun.
 • Rätt till individuella aktiviteter ska gälla även om du bor på en gruppbostad.
 • Utöka dialogen med Funktionsrätt för att tillsammans skapa ett samhälle för alla.
 • Barn och ungas delaktighet ska fångas upp tidigt för att minska den psykiska ohälsan
 • Utveckla arbetet för att rekrytera och kompensutveckla personal inom funktionshinderomsorgen.