Miljö och klimat

Landsbygd med vindkraft


Att bygga ett samhälle som är bättre imorgon är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi måste kunna lämna efter oss en bättre och mer hållbar värld. Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor.
Det kan inte utelämnas till enskilda individer att lösa detta utan det gör vi tillsammans. Kommunen ska vara en aktiv aktör som agerar som förebilder och som aktivt samarbetar med näringsliv och högskolan för att blir så hållbara som möjligt. Det är bara så vi kan lämna över en värld som är hållbar till våra barn.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Värna vårt dricksvatten – Stoppa försvarsövningar i Vättern
 • Arbeta för att Vättern skyddas nationellt via riksintresse
 • Rena förorenade sjöar och vattendrag
 • Stimulera ökad trähusbyggnation
 • Ställ sociala och ekologiska krav vid upphandling
 • Bättre möjligheter för cykelpendling
 • Bygga solceller på fastigheter som ägs av kommunen
 • Kommunen ska aktivt bidra till fler laddstolpar
 • Minska kemikalieanvändningen i kommunal verksamhet
 • Kommunen ska minska sin egen klimatpåverkan och minska sina utsläpp för att kunna vara klimatneutrala till 2030
 • Genomföra klimatanpassningar till följd av ras-, skred och vattennivårisker vi har i vår kommun
 • Sanera förorenad mark
 • Verka för fler starka centrumbebyggelser för att minska resorna
 • Se över grön- och rekreationsytor i alla delar i vår kommun
 • Skapa fler naturreservat för ökad tillgång till naturen även i framtiden
 • Stimulera anläggandet av nya kolonilotter i hela kommunen