NYHET

Angående den nya vindkraftsanläggningen norr om Örserum

Bild på vindkraftverk och ett hus

Jönköpings kommun har fått in en ansökan från ett företag som vill bygga nya vindkraftverk norr om Örserum. Även om vi socialdemokrater ser positivt på att få mer förnybara kraftkällor i vår kommun, har vi valt att avstyrka ansökan om den nya vindkraften. Här kan du läsa mer om hur vi resonerar.

I den gröna omställningen måste alla dra sitt strå till stacken, även Jönköpings kommun. Det är vi socialdemokrater starkt övertygade om. Vi har slagit fast det som ett mål i vårt kommunala handlingsprogram som vi gick till val på och vi vill peka ut nya områden för vindbruk i den kommande utbyggnadsstrategi.

Att bygga ny sol- eller vindkraft är inte så enkelt som att slå upp nya vindkraftverk varsomhelst. För oss är det viktigt att energiproduktionen har en låg inverkan på hälsa, klimat och natur. Därför måste vi vara säkra på att de förnybara energikällorna verkar i samklang med människa och natur och nyetableringen måste stå i rimlig proportion till de ingrepp som sker i naturen. Den ansökan som har kommit in till oss skulle inte leva upp till de ovan beskrivna villkor.

En eventuell etablering på de föreslagna fastigheterna (Bunnström 10:8 & Mällby 3:12), skulle innebära att fastigheter i byn Knukebo skulle bli omringade av vindkraftverk. Tilläggas kan att de vindkraftverk som redan finns i området är 180 respektive 150 meter höga, ansökan för nybyggandet omfattar vindkraftverk på upp till 220 meter. Dessutom skulle byggandet av vindkraft på fastigheterna innebära att ett av verken placeras mindre än 400 meter från Holavedsleden och skulle därav få en inverkan på människors friluftsliv.

Etablering av ny vind- och solkraft måste till för att vi ska kunna vara en del av den gröna omställningen. Därför pekar vi ut nya områden för vindbruk i vår kommande ”Utbyggnadsstrategi mot 200 000 invånare, etapp 2”.

Vi socialdemokrater är starkt övertygade om att ny vind- och solkraft måste byggas. Dock kan det inte göras med för stor inverkan på människa och natur, därför säger vi nej till ansökan om ny vindkraft på fastigheterna Bunnström 10:8 & Mällby 3:12, norr om Örserum. Men vi välkomnar byggandet av vind- och solkraft på andra ställen i vår kommun.

Frågan om ny vindkraft norr om Örserum i korthet:

  1. Vi vill se mer av både vindkraft och solceller i Jönköpings kommun. Vi är positiva till vindkraft men ibland kan platsen vara fel.
  2. I den kommande översiktsplanen ”utbyggnadsstrategin mot 200 000 invånare, etapp 2” kommer vi visa på nya områden för vindbruk som vi socialdemokrater välkomnar.
  3. Det utpekade området utanför Örserum finns med som utpekat riksintresse men inte i kommunens översiktsplan (togs bort 2014)
  4. Runt Örserum finns redan idag 9 vindbruk Brahehus och Tuggarp 4 st. Dessa är 180 respektive 150 m höga.
  5. När nya områden pekas ut strävar man mot ca 1 km från närliggande bostäder. I denna ansökan från Ramstrands vind uppfylls inte detta. En av byarna, Knukebo, blir i stort sett omringade av vindbruk med denna senaste ansökan.